ترجمه مقاله تکنولوژی داده کاوی برای مدیریت کارای امنیت شبکه

ترجمه مقاله تکنولوژی داده کاوی برای مدیریت کارای امنیت شبکه

ترجمه مقاله تکنولوژی داده کاوی برای مدیریت کارای امنیت شبکه

این مقاله ترجمه مقاله انگلیسی  می باشد ./

 

سال انتشار : 2015/

انتشارات : International Journal of Computer Science Trends and Technology/

تعداد صفحات مقاله انگلیسی :6/

تعداد صفحات فایل ترجمه : 9/

فرمت فایل ترجمه : Word /

 

مقاله اصلی را به زبان انگلیسی می توانید رایگان ازاینجا دریافت فرمایید /

 

 

چکیده

چندین سیستم شبکه از تهدیدات مختلف امنیتی از جمله کرم شبکه، حملات شبکه گسترده و غیره آسیب می­پذیرند و آگاهی از وضعیت امنیتی شبکه، راه موثر برای حل این مشکلات است. فرآیند کلی دانستن رویدادهایی  امنیتی شبکه است که در یک دوره زمانی خاص و فضای سایبری اتفاق میافتد، دستکاری داده های امنیتی به صورت مصنوعی، تحلیل رفتار سیستم های آسیب دیده از حمله، ارائه دیدگاه جهانی امنیت شبکه، ارزیابی کل وضعیت امنیتی و پیش بینی خط مشی های امنیتی آینده شبکه می باشد.