ترجمه مقاله چالش‌ها، تکنیک‌ها و پیاده‌سازی تحمل‌پذیری خطا در رایانش ابری

ترجمه مقاله چالش‌ها، تکنیک‌ها و پیاده‌سازی تحمل‌پذیری خطا در رایانش ابری

ترجمه مقاله چالش‌ها، تکنیک‌ها و پیاده‌سازی تحمل‌پذیری خطا در رایانش ابری

این مقاله ترجمه مقاله انگلیسی  Fault Tolerance- Challenges, Techniques and
Implementation in Cloud Computing می باشد ./

 

سال انتشار : 2012/

تعداد صفحات مقاله انگلیسی :6/

تعداد صفحات فایل ترجمه : 9/

فرمت فایل ترجمه : Word /

 

 

 

  توجه : به همراه ترجمه فایل ارائه هم در قالب پاورپوینت تقدیم شما خواهد شد . /

چکیده

تحمل پذیری خطا، یکی از مسائل عمده برای تضمین در دسترس و قابل اعتماد بودن خدمات حیاتی، به همراه اجرای برنامه است. به منظور حداقل کردن اثر عیب و نقص[1] بر روی سیستم و اجرای برنامه، نقص ها باید پیش‌بینی‌شده و پیش‌کنشگرانه[2]، مدیریت‌شده باشند. از تکنیک های تحمل پذیری خطا برای پیش بینی این نقص ها استفاده شده است که یک اقدام مناسب را پیش از وقوع نقص، انجام می دهد. این مقاله درباره تکنیک‌های موجود تحمل پذیری خطا در رایانش ابری براساس سیاست ها، ابزارهای استفاده شده و چالش های تحقیق، بحث می کند. معماری سیستم ابری مجازی، ارائه شده است. در سیستم ارائه شده، تحمل پذیری خودکار[3] خطا، پیاده‌سازی شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که سیستم ارائه شده می تواند خطاهای نرم افزاری متنوعی را برای برنامه های سروری در محیط ابری مجازی، سامان دهد.


[1] Failure